Ársreikningur 2019

Ársreikningur

Brim hf. og dótturfélagið Ögurvík ehf. gera út átta fiskiskip og vinna fiskafurðir í Reykjavík, á Akranesi, á Vopnafirði og til sjós. Félagið hefur mestar aflaheimildir íslenskra útgerðarfélaga og rekur eigið sölu- og markaðsstarf sem selur afurðirnar um heim allan. Með reynslumiklu og hæfu starfsfólki er lögð áhersla á ábyrga umgengni til sjós og lands og gæði afurða.

Í skipastól samstæðunnar í árslok eru þrír frystitogarar, þrír ísfisktogarar og tvö uppsjávarskip.

Á árinu 2019 var afli botnfiskskipa félagsins 51 þúsund tonn og uppsjávarskipa 89 þúsund tonn.

Ársreikningur Brims hf. er saminn í evrum. Meðalgengi evru hækkaði úr 127,37 í 136,92 eða um 7,5% milli áranna 2018 og 2019. Frá árslokum 2018 til ársloka 2019 hækkaði gengi evru úr 132,86 í 135,45 eða um 1,9%. Olíuverð í Bandaríkjadölum lækkaði að meðaltali um 8,0% milli ára.

Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2019 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Brims hf. og dótturfélaga þess.

Áhugavert að vita!
Heildarafli togara var 50.788 tonn árið 2019 en 47.134 tonn árið 2018. Afli á úthaldsdag var 29,5 tonn árið 2019 en 29 tonn árið 2018.

Rekstur ársins 2019

Rekstrartekjur Brims hf. árið 2019 námu 271,2 m€ samanborið við 210,7 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og án söluhagnaðar (EBITDA) var 63,9 m€ eða 23,6% af rekstrartekjum en var 36,8 m€ eða 17,5% árið áður. Áhrif fjáreignatekna og fjármagnsgjalda voru neikvæð um 4,6 m€ en voru neikvæð um 4,0 m€ á sama tíma árið áður.

Áhrif hlutdeildarfélaga voru neikvæð um 1,6 m€ en voru jákvæð um 17,0 m€ árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 43,4 m€. Tekjuskattur að fjárhæð 9,5 m€ er reiknaður samkvæmt framtali í íslenskum krónum. Samstæðan mun greiða tekjuskatt að fjárhæð 8,7 m€ á árinu 2020 vegna rekstrarársins 2019. Hagnaður samstæðunnar varð því 34,0 m€ en var 32,2 m€ árið áður.

Meðalfjöldi ársverka árið 2019 var 798 en var 773 árið áður. Laun og launatengd gjöld námu samtals 76,6 m€ en námu árið áður 70,8 m€ (10,5 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 9,0 milljarða króna árið áður).

Rekstrarreikningur 2019

Skýr. 2019 2018
Seldar vörur 4 271.196 210.696
Kostnaðarverð seldra vara (197.369) (167.902)
Vergur hagnaður 73.827 42.794
Aðrar rekstrartekjur 6 214 12.345
Útflutningskostnaður (10.420) (10.855)
Annar rekstrarkostnaður 10 (14.044) (14.146)
Rekstrarhagnaður 49.577 30.138
Fjáreignatekjur 466 438
Fjármagnsgjöld (6.388) (5.870)
Gengismunur 1.306 1.432
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals 12 (4.616) (4.000)
Áhrif hlutdeildarfélaga 17 (1.552) 16.967
Hagnaður fyrir tekjuskatt 43.409 43.105
Tekjuskattur 13 (9.451) (10.882)
Hagnaður ársins 33.958 32.223
EBITDA 63.906 36.773
Hagnaður á hlut
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 23 0,019 0,018

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Yfirlit um heildarafkomu ársins 2019

Skýr. 2019 2018
Hagnaður ársins 33.958 32.223
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé:
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur:
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum 466 1.177
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda 22 (335) (728)
Heildarafkoma ársins 34.089 32.672

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Efnahagur

Heildareignir samstæðunnar námu 700,7 m€ í árslok 2019. Þar af voru fastafjármunir 549,5 m€ og veltufjármunir 151,2 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 383,3 m€ og eigið fé nam 317,4 m€. Eiginfjárhlutfall var því 45,3% en var 41,9% í lok árs 2018.

Efnahagsreikningur 2019

Skýr. 2019 2018
Eignir
Rekstrarfjármunir 14 169.224 196.198
Rekstrarfjármunir í smíðum 15 51.045 39.343
Óefnislegar eignir 16 297.997 282.332
Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum 17 28.839 29.083
Aðrar fjárfestingar 18 2.399 3.107
Fastafjármunir 549.504 550.063
Birgðir 20 59.768 35.410
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur 21 37.931 30.071
Kröfur á tengda aðila 33 0 13.243
Handbært fé 53.497 38.279
Veltufjármunir 151.196 117.003
Eignir samtals 700.700 667.066
Eigið fé
Hlutafé 19.913 19.325
Yfirverðsreikningur 54.298 37.743
Þýðingarmunur 2.817 2.351
Annað bundið eigið fé 36.230 27.899
Óráðstafað eigið fé 204.106 192.167
Eigið fé 22 317.364 279.485
Skuldir
Vaxtaberandi skuldir 24 249.780 187.687
Tekjuskattsskuldbinding 25 71.465 70.593
Langtímaskuldir 321.245 258.280
Vaxtaberandi skuldir 24 28.504 112.431
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir 26 22.688 16.153
Skuldir við tengda aðila 2.232 0
Skattar ársins 25 8.667 717
Skammtímaskuldir 62.091 129.301
Skuldir 383.336 387.581
Eigið fé og skuldir samtals 700.700 667.066

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 56,7 m€ á árinu 2019 en var 32,8 m€ árið áður. Fjárfestingar námu 27,1 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 68,6 m€. Handbært fé hækkaði því um 15,2 m€ og var í árslok 53,5 m€.

Sjóðstreymi 2019

Skýr. 2019 2018
Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður ársins 49.577 30.138
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna 14.543 18.980
Hagnaður af sölu eigna (214) (12.345)
63.906 36.773
Breytingar á rekstrartengdum eignum 2.450 2.318
Breytingar á rekstrartengdum skuldum (2.926) 308
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum (476) 2.626
Innheimtar vaxtatekjur 466 515
Greidd vaxtagjöld (6.459) (5.870)
Greiddir skattar (717) (1.221)
Handbært fé frá rekstri 56.720 32.823
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í rekstrarfjármunum 14 (7.080) (6.369)
Fjárfesting í rekstrarfjármunum í smíðum 15 (11.702) (34.646)
Söluverð rekstrarfjármuna 21.993 2.709
Söluverð aflaheimilda 12.329 1.373
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé 5 0 (82.352)
Yfirtekið handbært fé dótturfélaga 5 11.631 0
Fjárfesting í eignarhlutum (583) (546)
Greiðslur frá hlutdeildarfélagi 548 24.934
Fjárfestingarhreyfingar (27.136) (94.897)
Fjármögnunarhreyfingar
Greiddur arður (13.353) (10.359)
Keypt eigin bréf (13.963) 0
Skammtímalán (101.582) 61.161
Tekin ný langtímalán 103.345 179.419
Afborganir langtímalána (43.085) (147.471)
Fjármögnunarhreyfingar (68.638) 82.750
Hækkun á handbæru fé 15.218 20.676
Handbært fé í ársbyrjun 38.279 17.603
Handbært fé í árslok 53.497 38.279
Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa:
Fjárfesting í dótturfélögum (31.105) 0
Hlutafjáraukning 31.105 0
Söluverð aflaheimilda 0 12.329

Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér

Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna

Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2019 (1 evra = 136,92 ísk) verða tekjur 37,1 milljarður króna, EBITDA 8,8 milljarðar og hagnaður 4,7 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2019 (1 evra = 135,45 ísk) verða eignir samtals 94,9 milljarðar króna, skuldir 51,9 milljarðar og eigið fé 43,0 milljarðar.